முருகன் 108 போற்றி பாடல்கள்

  ஓம் ஆறுமுகனே போற்றி ஓம் ஆண்டியே போற்றி ஓம் அரன்மகனே போற்றி ஓம் அபிஷேகப்பிரியனே போற்றி ஓம் அழகா போற்றி ஓம் அபயா போற்றி ஓம்

Continue reading

%d bloggers like this: