ஆங்கிலம் தமிழிலிருந்து வந்தது !!!

ஆங்கிலம் தமிழிலிருந்து வந்தது !!! ஆதாரம் இதோ……….. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ W.W skeat என்பவர், The Etymological dictionary of the English language இல் உள்ள 14,286

Continue reading

%d bloggers like this: