சொலவடைகளும் பழமொழிகளும் 2

  நாட்டுப்புறக்கதைகளைப் போலவே சொலவடைகளிலும் பல்வேறு  வகைமைகள் உள்ளன. நாட்டார் கதைகளில் சமூகம் சார் கதைகள், நகைச்சுவை கதைகள், புராணமரபுக்கதைகள், நீதிக்கதைகள், பாலியல் கதைகள், மிகை எதார்த்தக்

Continue reading

%d bloggers like this: