சொலவடைகளும் பழமொழிகளும் 3

         நகைச்சுவையாக, அங்கதமாக, சிரித்துக்கொண்டே, கிராமத்து மக்கள் சொல்லிக்கொள்ளும் சில சொலவடைகள் ஆழிய பொருள் நயமிக்கதாகவும் சமூக விமர்சனமாகவும் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட சொலவடைகளில்

Continue reading

%d bloggers like this: