சொலவடைகளும் பழமொழிகளும் 4

சொலவடைகளும் பழமொழிகளும் 4 அகப்பைச் சிலம்பு ஆடிய குரு போல’ என்கிறது ஒரு சொலவம். முதல் வாசிப்பிலும் முதல் யோசிப்பிலும் இச்சொலவத்திற்கான பொருள் அனேக வாசகர்களுக்குப் புரியாது.

Continue reading

%d bloggers like this: