சொலவடைகளும் பழமொழிகளும்-1

சொலவடைகள், பழமொழிகள் என்று நாட்டுப்புறவியல் ஒரு வகைமை இருக்கிறது. பழமொழிகள் வேறு, சொலவடைகள் வேறு என்பதை முதலில் வாசகர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ‘முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்’

Continue reading

%d bloggers like this: