சொலவடைகளும் பழமொழிகளும் -6

சில சொலவடைகளுக்கு விளக்கம் சொல்ல ஒரு கதையையே சொல்ல வேண்டிய திருக்கும். இன்னும் சில சொலவடைகளுக்கு விளக்கம் சொல்ல சில காட்சிகளை விளக்க வேண்டியதிருக்கும். பல சொலவடைகளுக்கு

Continue reading

%d bloggers like this: