மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ்-22 (சொன்னால் நம்ப மாட்டார்கள்!)

பணத்தின் மதிப்பு எங்கே போய் நிற்கிறது என்பதற்கு கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் சென்னையில் பல்லவன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் என்ற சிவப்பு நிற

Continue reading

%d bloggers like this: