கந்த சஷ்டி கவசம்

குறள் வெண்பா  துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம் போம். நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம்  பலித்துக்  கதித்து ஓங்கும்  நிஷ்டையும் கைகூடும். நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசந் தனை. காப்பு அமரர் இடர்தீர

Continue reading

%d bloggers like this: