உழைப்பு

வெற்றிக்குப் பிறகு உழைப்பதையும் தோல்விக்குப் பிறகு முயற்சியையும் கைவிடாதே

%d bloggers like this: