நிரந்தரம்

வாழ்க்கையில் எதை எதையோ எதிர்பார்த்து ஓடுகிறோம் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என்பதை மறந்து……

%d bloggers like this: