கஷ்டம்

Posted by

வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வருவது நம்மை அழிப்பதற்கு அல்ல நம்மில் மறைந்து இருக்கும் திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கே

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.