நிலா

Posted by

என்னதான் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் நிலவைப் போல் வளர்ந்து கொண்டே போனாலும் அதே நிலவைப் போல் தேய்ந்தும் போகும் ஒருநாள்

இனிய இரவு வணக்கம்….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.