வாசனை

Posted by

வாழ்க்கையில் முயற்சி அவசியம் அப்பொழுதுதான் வெற்றி எனும் வாசனையை நுகர முடியும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.