மனிதன்

Posted by

நாம் ஒவ்வொருவரும் நல்ல மனிதர்களைத் தேடி அழைகின்றோம் ஆனால் நாம் நல்லவர்களாக இருக்க மறந்து

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.