பொறுமை

Posted by

இன்று நம் வாழ்வில் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தால் நாளை இந்த உலகமே நம் காலடியில்

இனிய இரவு வணக்கம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.