பேச்சு

Posted by

இரண்டு வயது ஆவதற்குள் பேச கற்றுக் கொள்கிறோம் ஆனால் எத்தனை வயது கடந்தாலும் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவதில்லை

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.