பிடித்தது

Posted by

சிலரை மறந்து விடுங்கள்😊

சிலரை மன்னித்து விடுங்கள்🙏

சிலரை கடந்து விடுங்கள்👋👋

எவரையும் தூக்கி சுமக்காதீர்கள்👍

உங்கள் வாழ்க்கை சுமையாகிவிடும்😊

(எனக்கு பிடித்திருந்தது இந்த வரிகள்)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.