படிப்பினை

Posted by

நமக்கு வெற்றி தரும் படிப்பினையை விட தோல்வி தரும் படிப்பினையே அதிகம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.