நிரந்தரம்

Posted by

வாழ்க்கையில்

எதை எதையோ

எதிர்பார்த்து ஓடுகிறோம்

எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை

என்பதை மறந்து……

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.