நிம்மதி

Posted by

கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்காதே எதிர் காலத்தை எண்ணி யோசிக்காதே நிகழ் காலத்தை நம்பிக்கையோடு நிம்மதியோடு வாழ்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.