நினைப்பு

Posted by

பிறர் என்ன நினைப்பார்கள் என்று வாழாதே உன் மனதிற்கு எது சரி என்று தோன்றுகிறதோ அதன்படி வாழ்,வாழ்க்கை இனிமையாகும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.