நம்பிக்கை

Posted by

வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கு முன்னரும் நானே வெற்றியாளன்என்ற ஒரு நம்பிக்கை வெற்றியைப் பெற்று தரும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.