நண்பன்

Posted by

எந்த ஒரு காயத்திற்கும் நண்பன் மருந்தாவான் ஆனால் நண்பன் ஏற்படுத்தும் காயத்திற்கு மருந்தே கிடையாது

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.