நட்பு

Posted by

அழகு என்பது வயது உள்ள வரை நல்ல நட்பு என்பது உயிர் உள்ள வரை….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.