நடத்தை

Posted by

அழகு கண்களைக் கவரும்

ஆனால் ஒருவருடைய நடத்தை மனதைக் கவரும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.