தோல்வி

Posted by

இவ்வுலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தவரைப் பார்த்து விடை எழுதினால் தோல்வி நிச்சயம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.