திறமை

Posted by

ஒருவனுக்கு நல்ல திறமை இருந்தும் சிறந்த அறிவு இல்லையெனில் வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியாது

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.