தடைகள்

Posted by

தடைகள் மலை அளவு இருந்தாலும் நம்பிக்கை என்ற ஒன்று மட்டும் இருந்தால் எளிதில் கடந்து விடலாம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.