சிறை

Posted by

மனம் பறவை போல

சுதந்திரமாக பறக்க விடுங்கள் கூண்டுக்குள்

சிறை வைக்காதீர்கள்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.