கண்ணாடி

Posted by

நம் புற அழகைக் காட்ட கண்ணாடி போதும் அகத்தின் அழகை காட்ட நாம் அடுத்தவர் மீது காட்டும் அன்பு போதும்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.