உழைப்பு

Posted by

வெற்றிக்குப் பிறகு உழைப்பதையும் தோல்விக்குப் பிறகு முயற்சியையும் கைவிடாதே

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.