உறவு

Posted by

எவ்வளவு பிரிவுகளும் சண்டைகளும் வந்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் என்றுசொல்லும் ஒரு உறவு வரம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.