இதயம்

Posted by

எப்பொழுதும் இதயத்தில் இருந்து விரும்புங்கள்

நண்பர்களை தேவைக்காகவோ அல்லது மனநிலை பொருத்தோ பழகாதீர்கள்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.