ஆழம்

Posted by

நீரின் ஆழத்தை அளக்க முடிந்தாலும் முடியும் மனதின் ஆழத்தை அளக்க முடியாது

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.