அழகு

Posted by

பகலின் அழகு விடியலில்

இரவின் அழகு நிலவில்

உன் முகத்தின் அழகு புன்னகையில்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.