கஷ்டம்

வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வருவது நம்மை அழிப்பதற்கு அல்ல நம்மில் மறைந்து இருக்கும் திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கே

%d bloggers like this: