வீட்டு குறிப்புகள்

ஊதுவத்திகளை ஏற்றுவதற்கு முன் நீரில் நனைத்து பின்பு காற்றில் உலரவிட்டு ஏற்றினால், அதிக மணமாகவும் இருக்கும் நன்றாகவும் எரியும்.  பட்டுச் சேலைகளைத் துவைக்கும்போது அலசும் நீருடன் சிறிது

Continue reading

%d bloggers like this: