இரத்தம் பற்றிய சில தகவல்கள் :-

🍎 இரத்த ஓட்டத்தை கண்டரிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி 🍎 இரத்த வகைகளைக் கண்பிடித்தவர் – கார்ல்லாண்ட் ஸ்டீனர் 🍎  இரத்த வகைகள் – A, B,

Continue reading

%d bloggers like this: