இரத்தம் பற்றிய சில தகவல்கள் :-

Posted by

🍎 இரத்த ஓட்டத்தை கண்டரிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி

🍎 இரத்த வகைகளைக் கண்பிடித்தவர் – கார்ல்லாண்ட் ஸ்டீனர்

🍎  இரத்த வகைகள் – A, B, AB, O

🍎 இரத்தத்தில் Rh Factor முதன்முதலில் எந்த உயிரியியல் இருந்து கண்டுபிடிக்க பட்டது –   Rhesus குரங்கில்

🍎 இரத்தத்தில் Rh  காரணி இருந்தால் – பாசிடிவ்  (Positive)

🍎 இரத்தத்தில் Rh  காரணி இல்லாத வகை – நெகடிவ் (Negative)

🍎 சராசரி எடையுள்ள மனித உடலில் இரத்த அளவு – 5 லிட்டர்

🍎 இரத்தம் சிவப்பாக இருக்க காரணம் – ஹீமோகுளோபின் என்ற நிறமி

🍎 இரத்தத்தில் உள்ள திரவப் பொருள் – பிளாஸ்மா (Plasma)

🍎 இரத்தத்தில் சராசரி குளூகோஸ் அளவு – 100-120mg%

🍎 மனித உடலில் சராசரி இரத்த அழுத்தம் – 120/80mm Hg

🍎 இரத்தத்தில் சக்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஹர்மோன் – இன்சுலின்

🍎  அனைத்து வகையான இரத்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் இரத்த வகை – AB

🍎  அனைவருக்கும் இரத்தம் வழங்கும் இரத்த வகை –  O

🍎 120 mmHg என்பது – Systolic Pressure

🍎 80 mmHg என்பது – Diastolic Pressure

🍎 இரத்த செல்களின் வகைகள் – 3

1. சிவப்பு இரத்த செல்கள்
2. வெள்ளை இரத்த செல்கள்
3. இரத்த தட்டுகள்

1. இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்:-

🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வேறுபெயர் – எரித்ரோசைட்டுகள்

🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உருவாகும் இடம் – எலும்பு மஜ்ஜை

🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வடிவம் – இரு பக்கமும் குவித்த தட்டையான வட்ட வடிவம்

🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் சிவப்பாக இருக்க காரணம் – ஹீமோகுளோபின்

🍓 ஆண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்  எண்ணிக்கை –  5.2 மில்லியன்

🍓 பெண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்  எண்ணிக்கை – 4.5 மில்லியன்

🍓 ஆண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்  வாழ்நாள் – 120 நாட்கள்

🍓 பெண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் – 110 நாட்கள்

🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் குறைந்தால் ஏற்படும் நோய் – இரத்த சோகை (அனிமியா)

🍓  இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அதிகரித்தால் ஏற்படும் நோய் – பாலிசைதீமியா

2. இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்:-

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வேறு பெயர் – லியூகோசைட்டுகள்

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் உருவாகுமிடம் – எலும்பு மஜ்ஜை, நிணநீர் சுரப்பி

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வடிவம் – வடிவமற்றது

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஆயுட்காலம் – 2 (அ) 3 வாரம்

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைந்தால் ஏற்படும் நோய் – லியூகோபினியா

🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமானால் ஏற்படும் நோய் – லூகீமியா

🍉 உடலின் போர்வீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது – இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்

🍉 லியூகோசைட்டுகள் வகைகள் – 2

1. துகளுள்ள வெள்ளை அணுக்கள்
2. துகளற்ற வெள்ளை அணுக்கள்

🍉 துகளுள்ள வெள்ளை அணுக்கள் வகைகள் -3

☆ நியூட்ரோஃபில்கள்
☆ இயோசினாஃபில்கள்
☆ பேசோஃபில்கள்

🍉 துகளற்ற வெள்ளை அணுக்கள் வகைகள் – 2

☆ லிம்போசைட்டுகள்
☆ மோனோசைட்டுகள்

🍉 மனித உடலில் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எண்ணிக்கை – 8000 – 10,000 வரை

🍍இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் விகிதாச்சார எண்ணிக்கை கீழ் வருமாறு:-

🍉 நியூட்ரோஃபில்கள் – (60 – 70%)
🍉 இயோசினாஃபில்கள் – (0.5 – 3.0%)
🍉 பேசோஃபில்கள் – 0.1%
🍉 லிம்போசைட்டுகள் – (20 – 30%)
🍉 மோனோசைட்டுகள் – (1 – 4%)

3. இரத்த தட்டுகள் :-

🍈 இரத்த தட்டுகள் வேறு பெயர் – திராம்போசைட்டுகள் (பிளேட்லெட்டுகள்)
🍈 இரத்த தட்டுகள் வாழ்நாள் – 5 – 9 நாட்கள்
🍈 இரத்த உறைதலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது – இரத்த தட்டுகள்
🍈 இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்கை – 2,50,000 – 5,00,000
🍈 இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைய காரணமான நோய் – டெங்கு

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.