ஒரு வார்த்தை… ஒரு வருஷம்!

ஆக்ஸ்ஃபோர்டு டிக்‌ஷனரி தெரியும்… அதில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் புத்தம்புதிய வார்த்தைகள் சேர்க்கப்படுவது தெரியுமா? அந்தந்த ஆண்டில் உலகம் முழுக்க ஆங்கிலத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளைச் சேகரித்து, ‘வேர்டு

Continue reading

%d bloggers like this: