தூங்கும் முறை பற்றி சித்தர்கள் கூறியது…

தூங்கும் முறை பற்றி சித்தர்கள் கூறியது… தூங்குவதைப் பற்றியும் அதில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளையும் சித்தர் பெருமக்கள் தங்கள் நூல்களில் வடித்துள்ளனர். தூங்குவதற்கு ஏற்ற காலம் இரவு

Continue reading

%d bloggers like this: